Artikel 1. Toepassing

Voor zover niet anders blijkt, is dit reglement uitsluitend van toepassing op en ten aanzien van de bij Paardensportvereniging “De Maasruiters” aangesloten leden.

Artikel 2. Reglementen

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de paardensportvereniging “de Maasruiters”.

b. Tijdens de wedstrijden dien je te houden aan de reglementen die zijn voorgeschreven door de KNHS (Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie)

Artikel 3. Het doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel:

a. Het behartigen van de paardensport, voor recreatie- en wedstrijdsport.

b. Het plezier in de paardensport te bevorderen ongeacht de prestaties.

c. Een bijdrage te leveren aan de actieve en passieve recreatie door het doen beoefenen van de paarden/ponysport in verenigingsverband en daardoor aan de vorming van de hierbij betrokkenen. Dit door o.a.het geven van lessen door gekwalificeerde instructeurs.

d. Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en paard/pony.

Artikel 4. Leden

De leden worden onderscheiden in: Leden en Ereleden.

Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, worden vertegenwoordigd door een der ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Deze dienen ook de doelstelling van de vereniging te onderschrijven. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat erelid verlenen.

Artikel 5. Contributie

De contributie bedraagt € 120,-  per kalenderjaar, inclusief 1 keer per week les (40 weken per jaar). Voor bakleden bedraagt de contributie € 60,00 per jaar. De contributie wordt jaarlijks vooruitbetaald. Leden ontvangen hiervoor een inschrijfformulier voor automatische incasso.

Artikel 6. Clubtenue

De vereniging heeft een clubtenue voor zowel de wedstrijdruiters als voor de recreatieve ruiter. Dit tenue wordt gedragen bij wedstrijden en festiviteiten in clubverband (zoals sinterklaas inhalen). De ruiters krijgen een jasje + zadeldekje tegen en waarborgsom van € 30,- in bruikleen.

Het tenue bestaat uit: een zwart colbert, een zwarte cap, zadeldekje met de verenigingsnaam erop. Een witte rijbroek, witte handschoenen, een plastron/ of witte rijblouse en zwarte rijlaarzen moet je zelf aanschaffen. Tip: Als je een cap aanschaft let erop: dat deze voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

Artikel 7. Lessen

Er wordt 1 keer per week gelest en op vastgestelde tijden. (Zie lesindeling). De rijbak is dan niet beschikbaar voor andere leden. De combinaties (ruiter en pony) zijn in groepen verdeeld. De indeling wordt bepaald door de instructeur. Zorg dat je op tijd voor aanvang van de les aanwezig bent.

Tijdens de lessen moeten de instructies van de instructeur opgevolgd worden. Alleen de instructeur is aan het woord! Als je verhinderd bent, dan graag op tijd afmelden via de app. Het is verplicht om in de rijbak een veiligheidscap te dragen.

Tijdens en na gebruik van de rijbak dient de poort gesloten te zijn. Als je stopt met lessen, dan moet je dit schriftelijk doorgeven aan het secretariaat. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.

Artikel 8. Opruimen paardenuitwerpselen

Alle leden mogen gebruik van de rijbak onder een voorwaarde, dat de paardenuitwerpselen opgeruimd worden. Dit is van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van onze perfecte rijbodem. Leden die zich niet aan deze afspraak houden, is het bestuur genoodzaakt om sancties uit te voeren en het betreffende lid een (tijdelijke) schorsing op te leggen.

Na afloop van de paardrijles moet de instructeur er op toezien dat de paardenuitwerpselen opgeruimd zijn.

Artikel 9. Onderhoud rijbak en omgeving

Om toerbeurt zullen we jou en je ouders vragen om de rijbak bij te houden. De werkzaamheden bestaan uit: Het opruimen van uitwerpselen en zwerfvuil. Egaliseren van de hoefslag en het bijhouden van onkruid rondom de rijbak.

Artikel 10. verlichting rijbak

Als je gebruik wilt maken van de verlichting van de rijbak, dan kun je hiervoor een code aanvragen bij de jeugd-ruiterbegeleider.

Artikel 11. Aanmelding en opzegging lidmaatschap

Het aanmelden loopt via het secretariaat, d.m.v. een inschrijfformulier.

Opzegging van het lidmaatschap en/of het volgen van de lessen kan uitsluitend schriftelijk vóór 15 november van het kalenderjaar bij het secretariaat. Er is geen restitutie mogelijk van de betaalde contributie.

Artikel 12. Vaccinaties

Een voorwaarde om in de rijbak te mogen rijden is dat je pony of paard geënt moeten zijn tegen influenza. De club biedt je de mogelijkheid om je pony of paard in clubverband in te laten enten. Dit gebeurt 1 keer per jaar (najaar). De kosten kunnen hierdoor gedrukt worden.

Artikel 13. Chippen

De paarden en pony’s moeten gechipt zijn en voorzien van een paardenpaspoort. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de jeugd-ruiterbegeleiding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Het bestuur van de paardensportvereniging “de Maasruiters” heeft recht om een ieder wettelijk aansprakelijk te stellen voor het door hem/haar veroorzaakte schade aan eigendommen van de vereniging.

Wij hebben als vereniging een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Wij attenderen ouders erop om zelf ook een w.a. verzekering af te sluiten.

Artikel 15. Vaststelling

Door de algemene ledenvergadering is dit algemeen reglement vastgesteld d.d. februari 2005.